VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 1. OBECNÉ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  1.1.    Označení kupujícího.
  Kupujícím spotřebitelem je fyzická osoba ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kupujícím podnikatelem je osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku.
  Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující.

1.2.    Právní řád.
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.3.    Odchylná ujednání v kupní smlouvě.
Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1.  KOUPĚ ZBOŽÍ PŘES E-SHOP
  2.1   Okamžik uzavření smlouvy, Kupní smlouva je uzavřena na základě objednávky kupujícího a akceptace takové objednávky ze strany prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. Prodávající si vyhrazuje, že nabídka zboží obsažená v e-shopu a zveřejněná na internetových stránkách prodávajícího platí pouze do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.2    Objednávka
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:
a) jméno a přijmění (název firmy/IČO)
b) adresa bydliště (adresa sídla)
c) e-mailová adresa
d) kontaktní telefónní číslo
V objednávce je dále uvedeno objednávané zboží, počet kusů zboží a cena zboží.

2.3   Správnost údajů na objednávce
Kupující odpovídá za správnost údajů na objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, není prodávající povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může jí uznat jako řádnou. Odesláním objednávky kupující akceptuje kupní cenu zboží, cenu dopravy do místa dodání zboží a další ujednání stanovené těmito obchodními podmínkami.

2.4    Akceptace objednávky
Po doručení správně vyplněné objednávky je prodávající povinen kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího (akceptačního) e-mailu kupujícímu je smlouva uzavřena. V případě, že kupujícím je podnikatel, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného zboží bez předchozího výslovného projevu vůle prodávajícího.

2.5   Vyhrazení práva neakceptace objednávky
Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, kupující má špatnou platební morálku, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených smluv), přičemž prodávající bude bez zbytečného odkladu kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto podmínek). V případě, že za výše uvedených okolností kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

 1.  KÚPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  3.1.    Kúpní cena.
  Kupující je povinen uhradit za objednané zboží kupní cenu, která je uvedena v ceníku prodávajícího nebo na které se smluvní strany dohodly, a v případě nákupu zboží přes e-shop kupní cenu, která je uvedena u příslušného zboží včetně DPH. Společně s kupní cenou včetně DPH je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

3.2.    Způsoby zaplacení kupní ceny.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího z daňového dokladu, číslo daňového dokladu bude sloužit jako variabilní symbol platby.

3.3.    Splatnost kupní ceny.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

3.4.    Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.5.    Faktura.
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6.    Zmluvní pokuta.
Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 1.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  4.1.     Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem.
  Prodávající kupujícímu spotřebiteli důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad obalu zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození.

4.2.    Převzetí zboží kupujícím podnikatelem.
Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

4.3.    Prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží.
Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím podnikatelem v objednávce, je kupující podnikatel povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující podnikatel odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

4.4. Opakované dodání zboží.
Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

4.5. Dodací podmínky prodávajícího.
Zboží bude kupujícímu dodáno v místě uvedeném v kupní smlouvě. V případě objednávky zboží přes e-shop bude zboží kupujícímu dodáno do místa dodání označeného kupujícím v objednávce. Ke ceně zboží bude připočítána cena dopravy dle aktuálních podmínek (ZVÝHODNĚNÉ CENY DOPRAVY, nebo DOPRAVA ZDARMA) uvedených v e-shopu.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD), ZÁRUKA
5.1.     Odpovědnost prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy.

5.2. Jakost zboží při převzetí.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí zboží bez vad. Tím se rozumí, že zboží má jakost a vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. Pokud to připouští povaha zboží, má kupující spotřebitel právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

5.3.     Rozsah záruky.
Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající kupujícímu, že zboží bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen „záruka“). U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U veškerého ostatního zboží se záruka nevztahuje na:

a)    opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
b)    mechanické poškození zboží způsobené kupujícím nebo třetí osobou;
c)     vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí);
d)    vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží;
e)    vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží;
f)    vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
g)    vady způsobené jinou vnější událostí.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

5.4.     Záruční doba.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců, pokud se prodávající a kupující nedohodou jinak. Záruční doba začíná běžet ode dne, ve kterém kupující převzal zboží. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Na vybrané zboží může kupující získat prodlouženou záruční dobu, ovšem musí splnit podmínky. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby do skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu, zjednodušený daň. doklad). Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke své jakosti, funkcím, užitným vlastnostem a danému účelu vydržet. Na zboží použité, které je tak na webovém rozhraní obchodu nebo na prodejně prodávajícího výslovně označeno (včetně daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu) odpovědnost za vady zaniká převzetím a zaplacením ceny za takto označeného zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

5.5. Záruční list.
Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura, zjednodušený daň. doklad). To neplatí ve vztahu prodávajícího a kupujícího spotřebitele, kterému při uplatnění reklamace postačí zakoupení zboží prokázat jakýmkoli jiným způsobem. Na žádost kupujícího je prodávající ovšem povinen poskytnout záruku písemnou formou, tj. vydat kupujícímu záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi zboží váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

5.6.     Uplatnění reklamace.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozu určené k přijímání reklamací. V případě kupujícího podnikatele je třeba reklamaci uplatnit písemně. Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající ukládá kupujícímu, aby využil reklamační formulář na webové stránce prodávajícího. Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je potřebné k posouzení vad zboží. Kupující podnikatel je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to předložením dokladu o zakoupení zboží. Kupující podnikatel je povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), případně originál záručního listu, původní obal zboží a návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno na reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží během přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží. Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob provedení reklamace kupující spotřebitel požaduje, jakož io provedení opravy a době jejího trvání, případně důvod zamítnutí reklamace. Potvrzení o reklamaci vystaví prodávající kupujícímu podnikateli pouze v případě, že o to bude prodávající požádán.

5.7.    Lhůty pro vyřízení reklamace.
Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace v případě kupujícího podnikatele do třiceti (30) dnů a v případě kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V prodejně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený k přijímání reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

a) v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění;
b) v případě kupujícího podnikatele nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění;
c) případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by šlo o podstatnou vadu.

5.8. Podstatné porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.9.    Nepodstatné porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady,
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.10. Odstranitelné vady vyskytující se opětovně nebo ve větším počtu.
Stejná práva jako v čl. 5.9 písm. a), písm. b) má kupující spotřebitel také v následujících případech:

a) jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující spotřebitel nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat – za „opětovné vyskytnutí vady po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady;
b) jde-li o vady odstranitelné, avšak kupující spotřebitel nemůže kvůli většímu počtu vad zboží řádně užívat – za „větší počet vad“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

5.11. Volba práva z odpovědnosti za vady zboží.
Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z odpovědnosti za vady zboží, než která vyplývají z právních předpisů a která jsou uvedena v čl. 5.8, 5.9, 5.10, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Jakmile kupující spotřebitel vykoná volbu práva z odpovědnosti za vady zboží a uplatní jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující spotřebitel oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, nabyla nového charakteru.

5.12. Zánik a přechod práv z odpovědnosti za vady zboží.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Odpovědnost za vady zboží je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.

5.13. Odstranění vad zboží třetími osobami.
Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

5.14. Neoprávněná reklamace
Bude-li reklamace kupujícího podnikatele, u kterého je již při uzavření smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, shledána neoprávněnou, má prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  6.1.    Výhrada vlastnictví. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2.  Informace uvedené na webových stránkách.
Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží. Všechny obrázkové informace jsou vedeny výlučně jako ilustrační.

6.3. Odpovědnost prodávajícího.
Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

6.4. Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli.
V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

6.5.   Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem
Kupující podnikatel má právo na odstoupení od smlouvy v případech stanovených zákonem nebo smlouvou.

6.6. Odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem a vrácení zboží
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy kupující spotřebitel převezme zboží; v této lhůtě lze odstoupit i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel. Platby budou kupujícímu spotřebiteli zaslány až po obdržení vráceného zboží  nebo poté, co kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu. Kupující spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu sídla jeho společnosti. Kupující spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující dále odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží způsobené zaviněným poškozením či nadměrným opotřebením zboží ze strany kupujícího.

Na kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  7.1. Zákon o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle platného zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Osobní údaje.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)..

7.3. Souhlas kupujícího.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4. Zpracovatel osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, a to v návaznosti na §6 a násl. zákona o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám, kromě osob dopravujících kupujícímu zboží.

7.5. Doba a způsob zpracování osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Odvolání souhlasu kupujícího.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

7.7. Chybné zpracování osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 6.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8. Informace o zpracování osobních údajů.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

 1. DORUČOVÁNÍ
  8.1.     Forma a způsob doručování.
  Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v rámcové kupní smlouvě nebo v objednávce.

8.2. Okamžik doručení.
Zpráva je doručena:

a)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d)    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  9.1. Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami.

  Koupí zboží na webové stránce nebo uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího nelze.

9.2. Smluvní pokuty.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

9.3. Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

9.4. Postoupení pohledávek a závazků.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

9.5. Archivace kupní smlouvy.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

9.6. Řešení stížností.
V případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.

9.7. Odchylná ujednání ve smlouvě.
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.

9.9. Kupující podnikatel souhlasí s tím, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudem České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla prodávajícího.

9.10.    Kontaktní údaje prodávajícího – sídlo společnosti ………….., adresa elektronické pošty: info@seboligroup.eu

9.11.    Účinnost obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2017.

Jak nakupovat

Zboží je možné objednat kdykoliv. Zboží si můžete vybrat podle kategorií, které najdete na levé liště, resp. přes horní lištu, kde kliknete na nabídku o kterou máte zájem.

Objednává se přidáním požadovaného zboží do košíku spolu s množstvím. Při objednávání zboží je nutné vyplnit všechny požadované údaje na doručení zásilky.

Změna objednávky, storno

Objednávku můžete změnit jedině telefonicky nebo emailem, pokud zásilka nebyla sbalená a expedována. Kontakt najdete na web stránce. V případě, že byla objednávka uhrazena předem na účet a zboží nejsme schopni dodat nebo přijde k stornu objednávky, částka bude poukázána zpět na bankovní účet odesílatele do 15 dnů.

Dostupnost tovaru

Dostupnost zboží se může v průběhu dne měnit, což se nemusí ihned projevit na stránce. Zboží může být v době objednání vyprodáno a tehdy bude objednávka vyřízena v nejbližším možném termínu.

Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. Rovněž se může kupující telefonicky zeptat na přesnou dostupnost vybraného zboží.

Cena u zboží označeném jako akce, resp. SLEVA, platí do vyprodání zásob.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Jméno a příjmení (název firmy):      __________________________________

Adresa:                                                   __________________________________

Dátum koupě:                                       __________________________________

Kontaktní osoba:                                  __________________________________

Telefonický kontakt:                            __________________________________

Email:                                                      __________________________________

ÚDAJE O VÝROBKU

Názov výrobku:                                     __________________________________

Kód produktu:                                       __________________________________

Výrobní číslo:                                        __________________________________

Příslušenství:                                         __________________________________

Popis závady:                                         __________________________________

__________________________________

__________________________________

ׂ   Trvalá závada

ׂ   Náhodná závada

ׂ   Závada se projeví po určitém čase

__________________________________________________________________

Vypisuje prodejce

Dátum přijetí reklamace                              Dátum vybavení reklamace

_______________________            _______________________

Způsob vyřízení reklamace:                       _______________________

ׂ Výměna – nové výrobní číslo:               _______________________

ׂ  Oprava – popis:                                       _______________________

__________________________________________________________________

Reklamaci převzal:

_________________________________________

Formulár na odstoupení od smlouvy

tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží

_________________________________________

dátum přijetí zboží

_________________________________________

jméno a přijmění spotřebitele:

_________________________________________

adresa spotřebitele

_________________________________________

souhlasím s tím aby mi byli peníze vráceny na číslo účtu

_________________________________________

kód banky

_________________________________________

IBAN

_________________________________________

podpis spotřebitele

_________________________________________

Dátum

_________________________________________

Komu:

sídlo společnosti, Česká republika, adresa elektronické pošty: ……..,